Роботика и Интернет на нещата

За модула

Модулът „Роботика и Интернет на нещата“ развива изключително полезни качества и умения, които дават солидна основа за развитие в областта на съвременните технологии.
Обучението е подходящо за всеки, който се интересува от информационни технологии, намиращи приложение във всички останали области и тяхното ефективно използване. То подобрява личностното и интелектуално развитие, като променя начина на мислене и позволява решаването на множество (непосилни преди това) практически задачи.
Подбрани са основни теми от компютърните науки като: Електроника, Компютърни архитектури, Обектно-ориентирано програмиране, Структури от данни, Компютърните мрежи, Бази данни, Разпределени системи и др., като съответният учебен материал е методически разработен и се изучава когато е необходим за решаването на поставените задачи.
Подобрява се също така и способността за работа в екип, като се изграждат умения за създаване на решения в областта на софтуерните технологии и роботизираните системи.
Този модул дава солидни знания и умения по програмиране и прави процесът на обучение интересен и приятен чрез интердисциплинарения си характер, който засяга физика, математика, електроника, електротехника, механика, софтуерни технологии и др.
Изучаваният материал се усвоява чрез практически проекти на принципа опит, грешка, поука или TFLR – Try, Fail, Learn, Repeat, което е характерно при разработването на софтуер и за всички области в които се провеждат експерименти. При практическите занимания се разработват реални устройства, които постепенно се усложняват, чрез добавяне на допълнителна функционалност.
Модулът е много подходящ и за ученици, тъй като чрез него те намират смисъл в другите учебни предмети като физика, химия, математика, електротехника и т.н., които иначе често изглеждат твърде сухи. Макар обучението да е увлекателно и забавно е препоръчително обучаемите да са навършили поне 13 години.
Освен че повишава интереса към знание и технологии, курсът предоставя и необходимите условия за превръщане на идеята в работещ продукт, а по време на разработването се усвоява важен учебен материал с практическо приложение. По този начин се развиват не само уменията в областта на технологиите, а и допълнителни качества като поддържане на концентрация, работа в екип, способност за заучаване на нов материал, поставяне и постигане на цели и др.
Учебното съдържание е разпределено в 4 учебни дисциплини, които са логически свързани, но могат да се изучават и самостоятелно, в зависимост от подготовката на обучаемите.
Поради практическата и креативна насоченост на обучението са засегнати и теми от областта на предприемачеството.
Учебният материал е увлекателен, интересен и подходящ за различни възрасти, а същевременно задълбочен и актуален.
Той дава необходимите самочувствие, знания и умения за успешна реализация и неограничено развитие в областта на съвременните информационни технологии.

Курсове в модула